การติดตั้งใช้งาน VPN (VPN Installation)

VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network เป็นบริการตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. สำหรับเชื่อมต่อ VPN จากเครื่องผู้ใช้ที่อยู่ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อทำให้เครืองผู้ใช้เสมือนอยู่ภายในเครือข่าย
มหาวิทยาลัยฯ เช่นเชื่อมต่อ VPN จากเครื่องที่บ้านผ่าน ADSL หรือเชื่อมต่อ VPN จากเครือข่ายของหน่วยงานอื่นๆในขณะที่ท่านได้เดินทาง
ไปทำภารกิจใดๆ
2. การเชื่อมต่อ VPN ข้างต้นนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีความจำเป็นต้องใช้งานใดๆ ที่ถูกกำหนดว่ามีสิทธ์ใช้ได้เฉพาะภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น เช่น การค้นหาข้อมูลจากวารสารเล็กทรอนิกส์ (e-journal) หรือ งานวิจัย เป็นต้น

ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้ 2 แบบ คือ
1. แบบ OpenVPN
2. แบบ L2TP

แต่สนับสนุนให้ใช้งาน OpenVPN มากกว่า L2TP เนื่องจาก OpenVPN มีความเสถียรมากกว่า L2TP

ผู้มีสิทธิ์ใช้งาน VPN ได้
1.นักศึกษาที่ยังศึกษาอยู่ (ยังไม่จบการศึกษา หรือไม่ออกจากการศึกษา)
2.บุคลากรที่ยังทำงานอยู่ (ยังไม่เกษียณ หรือไม่ออกจากงาน)
3.บุคคลภายนอกที่ได้รับการอนุญาตเป็นบางกรณี