บริการอื่นๆ (Other Services)

ขอบริการดีเอ็นเอส เปิดปิดพอร์ทไฟร์วอลอินเทอร์เน็ต
(Requesting for DNS, Internet Firewall Port Service)
1. ผู้ขอบริการต้องติดต่อแจ้งความต้องการที่ผู้ดูแล
เครือข่ายในคณะหรือหน่วยงานที่สังกัด
2. ผู้ดูแลเครือข่ายของคณะหรือหน่วยงานตรวจสอบ
เหตุผล หลักฐาน และส่งคำร้องขอใน NETSERVICE