NetTraff

 

เป็นเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- ปริมาณการดาวน์โหลดข้อมูล หรืออัพโหลดข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

- ชืือ app ที่มีการใช้งาน

- ประเภทเว็บไซต์ที่มีการใช้งาน

- ภัยคุกคามที่ส่งออกมาจากเครื่องผู้ใช้