การติดตั้งใช้งาน VPN (VPN Installation)

 VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network เป็นบริการตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. สำหรับเชื่อมต่อ VPN จากเครื่องผู้ใช้ที่อยู่ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อทำให้เครืองผู้ใช้เสมือนอยู่ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ เช่นเชื่อมต่อ VPN จากเครื่องที่บ้านผ่าน ADSL หรือเชื่อมต่อ VPN จากเครือข่ายของหน่วยงานอื่นๆในขณะที่ท่านได้เดินทางไปทำภารกิจใดๆ
2. การเชื่อมต่อ VPN ข้างต้นนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีความจำเป็นต้องใช้งานใดๆ ที่ถูกกำหนดว่ามีสิทธ์ใช้ได้เฉพาะภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น เช่น การค้นหาข้อมูลจากวารสารเล็กทรอนิกส์ (e-journal) หรือ งานวิจัย เป็นต้น

VPN ที่เปิดใช้งานอยู่ มี 2 แบบ คือ SSL VPN และ L2TP/IPSec VPN

ผู้ใช้ควรเลือกติดตั้ง ใช้งานแบบ SSL VPN มากกว่าแบบ L2TP/IPSec VPN เนื่องจากแบบ SSL VPN จะทำงานได้เร็วกว่า และมีปัญหาในการเชื่อมต่อน้อยกว่า

ผู้มีสิทธิ์ใช้งาน VPN ได้ 

1.นักศึกษาที่ยังศึกษาอยู่ (ยังไม่จบการศึกษา หรือไม่ออกจากการศึกษา)
2.บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย (ผู้เกษียณอายุยังสามารถใช้งานต่อได้)
3.บุคคลภายนอกที่ได้รับการอนุญาตเป็นบางกรณี

 
เงื่อนไข และข้อจำกัดในการค้นฐานข้อมูลผ่านทาง VPN
- ฐานข้อมูล UpToDate http://www.uptodate.com/contents/search ไม่อนุญาตให้ใช้งานได้จาก VPN แต่สามารถใช้งานจากภายนอกได้โดยการลงทะเบียน (Register) เข้าใช้ฐานข้อมูลจากเน็ตในม.อ. 
- ฐานข้อมูล Clinical Key http://www.clinicalkey.com ใช้งานจาก https://ejournal.psu.ac.th ไม่ได้ แต่สามารถใช้งานจากภายนอกได้โดยการลงทะเบียน (Register) เข้าใช้ฐานข้อมูลจากเน็ตในม.อ. ด้วย email @psu.ac.th หรือ @medicine.psu.ac.th และเลือก Remote Access Feature 
- ไม่อนุญาตให้ใช้งานโปรแกรม vmware ที่ติดต่อไปยังเครื่องในคณะแพทย์ ผ่านทาง VPN แต่อนุญาตให้ใช้จากภายในคณะแพทย์เท่านั้น
- ในกรณีมีปัญหาการเข้าใช้งานฐานข้อมูล lib.med.psu.ac.th ให้สอบถามข้อมูลที่หมายเลขโทรศัพท์ ภายนอก 0-7445-1179 ภายใน 1179

วิธีการติดตั้ง VPN สำหรับระบบปฏิบัติการต่างๆ

win10

สำหรับเครื่องที่ใช้ Windows รุ่นต่ำกว่า Windows 10 ขอให้ปรับปรุงระบบปฏิบัติการเป็น Windows 10 Education 20H2 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ด้วยไฟล์ จาก https://licensing.psu.ac.th/

วิธีการตั้งค่า L2TP/IPSec  (ใช้ในกรณีติดตั้ง SSL VPN ไม่ได้เท่านั้น เพราะใช้งานได้ช้ากว่า SSL VPN)

 

 img-responsive

วิธีการตั้งค่า L2TP/IPSec บน android 2  (ใช้ในกรณีติดตั้ง SSL VPN ไม่ได้เท่านั้น เพราะใช้งานได้ช้ากว่า SSL VPN)

วิธีการตั้งค่า L2TP/IPSec บน android 4  (ใช้ในกรณีติดตั้ง SSL VPN ไม่ได้เท่านั้น เพราะใช้งานได้ช้ากว่า SSL VPN)

 

 

img-responsive

วิธีการตั้งค่า L2TP/IPSec (ใช้ในกรณีติดตั้ง SSL VPN ไม่ได้เท่านั้น เพราะใช้งานได้ช้ากว่า SSL VPN)

 

 

img-responsive

วิธีการตั้งค่า L2TP/IPSec (ใช้ในกรณีติดตั้ง SSL VPN ไม่ได้เท่านั้น เพราะใช้งานได้ช้ากว่า SSL VPN)

 

 

img-responsive

วิธีการตั้งค่า L2TP/IPSec (ใช้ในกรณีติดตั้ง SSL VPN ไม่ได้เท่านั้น เพราะใช้งานได้ช้ากว่า SSL VPN)