ขอบเขตการให้บริการ (Scope of Service)

ให้บริการดังต่อไปนี้

 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet and Intranet)
  • ส่วนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต : UniNet Link, ISP Link, Router, DNS, Firewall, Radius (for connecting to Internet)
  • ส่วนเชื่อมต่อวิทยาเขต : Router, L3 Switch (for connecting to other campus : Pattani, Phuket, Surat, Trang)
  • ส่วนเชื่อมต่อในวิทยาเขตหาดใหญ่ : L3 Switches of Backbone, Faculty gateway (in Hat yai Campus)
  • เครือข่ายไร้สาย (WiFi)
  • หน่วยงานกลางในวข.หาดใหญ่ (Centrally Administrative Unit in Hat Yai campus)
 • ระบบโทรศัพท์ (Telephone System)
  • ส่วนเชื่อมต่อนอกมหาวิทยาลัย
  • ส่วนเชื่อมต่อวิทยาเขต
  • ส่วนเชื่อมต่อในวิทยาเขตหาดใหญ่
 • ประชุมทางไกล (Telemeeting)
 • ระบบกล้องรักษาความปลอดภัย (CCTV or IP camera system for university security)
  • ออกแบบ ติดตั้ง ดูแล อุปกรณ์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้กับหน่วยรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย (รปภ.) ผู้ใช้บริการต้องติดต่อขออนุญาตดูข้อมูลภาพที่ต้องการ จากหน่วยรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยลัย
 • เครือข่ายเสมือน (VPN) เพื่อค้นข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิคส์ที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อ จากเครือข่ายนอกมอ. (For searching e-journal subscribed by university from outside university network)
 • เครือข่ายสำหรับห้องพักบุคลากร (FTTx) ให้บริการโดยสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ บริการชื่อ PSU Fiber สมัครใช้บริการได้ที่ psufiber.psu.ac.th (Internet for person stay in university dormitory, apply for PSU Fiber at psufiber.psu.ac.th)

กฏระเบียบ พรบ.คอมฯ (Usage Policy and Computer Law)