เลือกภาษาของคุณ

บริการอื่นๆ (Other Services)

  (A) บริการด้านอินเทอร์เน็ต (Requesting Some Services of Internet)
(A1)
   - ขอบริการดีเอ็นเอส (Requesting for DNS Service)
   - ขอยกเว้น Authentication สำหรับบางไอพี (Authentication Exception for Some IP addresses)
   1. ผู้ขอบริการต้องติดต่อแจ้งความต้องการที่ผู้ดูแลเครือข่ายในคณะหรือส่วนงานที่สังกัด
   2. ผู้ดูแลเครือข่ายของคณะหรือส่วนงานตรวจสอบ เหตุผล หลักฐาน และส่งคำร้องขอผ่านเมลมาที่
       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
(A2) ลงทะเบียนเว็บไซต์ ม.อ. (PSU Website Registration)
   1. ผู้ดูแลเว็บไซต์ของส่วนงาน ที่ต้องการลงทะเบียนเปิดให้เว็บไซต์เข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต ต้องตรวจสอบ
       ปรับปรุง ทุกเว็บไซต์ตาม แนวปฏิบัติ มาตรฐาน และ เกณฑ์เปรียบเทียบ ตลอดจนขั้นตอนลงทะเบียนเว็บไซต์ ม.อ. ที่แจ้งไว้ใน
       แนวปฏิบัติในการจัดทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   2. ส่งอีเมลถึง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ชื่อเรื่อง (Subject) "ขอเปิดเว็บไซต์ (ชื่อเว็บไซต์) ให้เข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต"  
       ตามขั้นตอนลงทะเบียนเว็บไซต์ ม.อ. ใน แนวปฏิบัติในการจัดทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
(A3) บริการ Group e-mail
   1. แจ้งขื่อกลุ่มอีเมลที่ต้องการ, รายชื่อเแอดมินผู้ดูแลกลุ่มอีเมล, รายชื่อสมาชิกที่ต้องการให้รับอีเมลกลุ่ม
       และรายชื่อคนที่ต้องการให้ใช้ ขื่อกลุ่มอีเมล ส่งอีเมลตอบกลับได้
   2. แจ้งรายละเอียดข้างบนมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หัวข้อ ขอกำหนดขื่อกลุ่มอีเมล xxx-ระบุชื่อกลุ่มอีเมลที่ต้องการ
   3. เมื่อ ITOC ได้ตอบกลับทางอีเมลกำหนดชื่อกลุ่มอีเมลให้แล้ว แอดมินและสมาชืกในกลุ่มอีเมลใช้ PSU Passport
       เข้า จัดการได้ที่ https://outlook.office365.com/ecp/MyGroups/PersonalGroups.aspx
 
      (A4)  ใบรับรองดิจิทัลสำหรับเว็บไซต์ (SSL Certificate) ใช้กับ https://
          0. ด้วยเงื่อนไขใหม่ของ https://cabforum.org/ ใบรับรองมีอายุ 398 วัน จึงกำหนดให้ส่วนงานแจ้งในแบบฟอร์มนี้
              ล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน เพื่อจะได้จัดส่งใบรับรองใหม่ให้ และเป็นการยืนยันผู้ดูแลและผู้บริหารของส่วนงานที่
              นำใบรับรองไปใช้งานเป็นประจำทุกปี

          1. ใบรับรองดิจิทัลแบบ ไวล์การ์ด (*) ภายใต้ชื่อโดเมน psu.ac.th, psu.th และโดเมนย่อย subdomain.psu.ac.th
              ซึ่งจะนำไปใช้ได้สำหรับชื่อ server ใดก็ได้ภายใต้การดูแลของท่าน ที่ใช้ชื่อลงท้าย 1 ระดับชั้นด้วย
              1.1 ชื่อสำหรับโดเมน psu.ac.th เช่น server1.psu.ac.th, server2.psu.ac.th, any.psu.ac.th เป็นต้น ใช้กับ
                    ใบรับรองพีเอสยู
              1.2 ชื่อสำหรับโดเมน psu.th เช่น server3.psu.th, server4.psu.th, any5.psu.th เป็นต้น ใช้กับ ใบรับรองพีเอสยู
              1.3 ชื่อสำหรับโดเมนย่อย subdomain.psu.ac.th เช่น server6.subdomain.psu.ac.th, server7.subdomain.psu.ac.th
                    เป็นต้น ใช้กับ ใบรับรองซับโดเมนพีเอสยู
          2. ใบรับรองดิจิทัล ที่ได้จัดซื้อให้โดยมหาวิทยาลัยผ่าน สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (DiiS) มีอายุการใช้งาน
              5 ปี โดยทุกๆ ปีจะต้องรับใบรับรองใหม่ทดแทน (Reissue) ทุก 13 เดือน โดยกำหนดออกใบรับรองดิจิทัลประจำปีไว้ดังนี้
              2.1. ใบรับรองพีเอสยู ออกให้ใหม่ในเดือนมกราคมของทุกปี สำหรับใบรับรองดิจิทัล Z1 *.psu.ac.th (2024-01-19 - 2029-01-19)
                     ครั้งต่อไปจะหมดอายุวันที่ 19 ก.พ. 2568 ซึ่งจะได้ออกใบรับรองใหม่วันที่ 19 มกราคม 2568 สำหรับใช้ในกรณี
                    1.1 และ 1.2
              2.2. ใบรับรองซับโดเมนพีเอสยู (Subdomain under psu.ac.th) ออกให้ใหม่ในเดือนมีนาคมของทุกปี สำหรับใบรับรอง
                    ดิจิทัล ชื่อโดเมนย่อยต่างๆ ของส่วนงาน (2021-02-22 - 2026-02-22) ครั้งต่อไปจะหมดอายุวันที่ 19 เม.ย. 2568
                    ซึ่งจะได้ออกใบรับรองใหม่วันที่ 19 มีนาคม 2568
          3. ขอให้ตรวจสอบช่องโหว่ ทุกๆ เว็บไซต์ที่ท่านดูแลรับผิดชอบ ให้มีความปลอดภัย และความถูกต้องของการติดตั้งใบรับรอง
              ดิจิทัล ตามคำแนะนำใน แนวปฏิบัติในการจัดทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์         
          4. สำหรับส่วนงานที่มีความจำเป็นต้องใช้โดเมนย่อย แต่ยังไม่เคยขอให้สำนักฯ จัดซื้อ ใบรับรองซับโดเมนพีเอสยู สามารถติดต่อ
              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อแจ้งความต้องการไว้ได้ โดยสำนักฯ จะรวบรวมจำนวนเพื่อจัดซื้อให้ใช้งานได้ในปีงบประมาณ 2568
              ตามวงรอบของการขอตั้งงบประมาณประจำปี
          5. ปัจจุบันโปรแกรม Web Browser มีการซ่อน www. ที่นำหน้าชื่อเว็บไซต์เช่น www.psu.ac.th จะแสดงเพียง psu.ac.th เท่านั้น
              จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งสำหรับหลาย ๆ ส่วนงานที่จะทบทวน ยุติ การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ส่วนงาน โดยไม่ต้องมี www นำหน้า
              อีกต่อไป
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้จดจำชื่อได้ง่ายขึ้น และยังจะช่วยลดความต้องการซื้อใบรับรองดิจิทัลแยกสำหรับบางส่วนงานได้
              เช่น ชื่อเว็บไซต์เดิม www.diis.psu.ac.th ที่จะต้องสิ้นเปลืองใช้ใบรับรองซับโดเมนพีเอสยู *.diis.psu.ac.th อีก 1 ใบรับรอง
              แต่เมื่อเลือกใช้ชื่อเว็บไซต์แทนด้วย diis.psu.ac.th ก็จะใช้เพียงใบรับรองพีเอสยู *.psu.ac.th เท่านั้น
              โดย DiiS ยินดีจะลงข้อมูล DNS เพื่อให้ผู้ใช้บางท่านที่ยังคงพิมพ์ www.บริการส่วนงาน.psu.ac.th ชี้ไปที่เว็บไซต์
              บริการส่วนงาน.psu.ac.th ได้ตามเดิม จนในที่สุด 1-2 ปีผ่านไป ผู้ใช้ก็จะคุ้นชินกับการที่ไม่มี www. นำข้างหน้า  

  (B) เครือข่ายและไฟร์วอลล์ (Network and Firewall)
  (C) เครือข่ายแบ็คโบน (Backbone Network)
  (D) ระบบประชุมทางไกล (VDO Conferrence System)
  (E) ระบบโทรศัพท์ (Telephone System)
  (F) เครือข่ายไร้สาย eduroam
  (G) เช็ค Speed Test เครือข่าย (ด้วย https://speedtest.net)
  (H) เช็ค Speed Test เครือข่าย (ด้วย https://psu.speedtestcustom.com)
  (I) เช็ค Speed Test เครือข่าย (ด้วย https://psu.ipv4-only.speedtestcustom.com)
  (J) เช็ค Speed Test เครือข่าย (ด้วย https://psu.dualstack.speedtestcustom.com)
  (K) เช็ค Speed Test เครือข่ายไร้สายบนมือถือ (ด้วย https://wifiman.com) ผู้ใช้ต้องติดตั้ง app ชื่อ wifiman บนมือถือ
  (L) กฏระเบียบ/พรบ.คอมฯ (Service Policy/Computer Law)
  (M) ติดต่อเจ้าหน้าที่ (Staff Contact)

บริการอื่นๆ สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น (Other Services for Staff only)
  (Z-6) ดูรายชื่อผู้ประสานงานเครือข่าย
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.